FlowAccount
ดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้

บริษัท แอคเคาท์ ออน อัส จำกัด

เป็นสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านการบัญชีและภาษีครบวงจร รวมทั้งสื่อสาร ให้ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ประกอบการให้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านบัญชีและภาษีที่เข้าใจง่าย เพื่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการอย่างมั่นคงและยั่งยืน

คุณไดฟ สิทธิเดช พรศักดิ์สิทธิ์

"ยึดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในการทำงาน โดยนำหลักธรรม
เรื่องพรหมวิหาร4 ในด้านความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งหลักธรรมเรื่อง สติปัฏฐาน4 มาใช้ในการทำงาน ด้านความมีสติทุกขณะในการทำงาน"

"ยึดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ในการทำงาน โดยนำหลักธรรม เรื่องพรหมวิหาร4 ในด้านความเมตตาต่อเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งหลักธรรมเรื่อง สติปัฏฐาน4 มาใช้ในการทำงาน ด้านความมีสติทุกขณะในการทำงาน"

ผู้ก่อตั้ง

คุณไดฟ สิทธิเดช พรศักดิ์สิทธิ์

ความเป็นมาบริษัท

ความเป็นมาบริษัท ได้ก่อตั้งสำนักงานบัญชี แอคเคาท์ ออน อัส เมื่อวันที่18 ก.พ. 2563 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ประกอบการสู่ผู้ทำบัญชี ด้วยความเข้าใจความต้องการของเจ้าของกิจการ เราสามารถทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายและได้ประโยชน์

ที่อยู่

28 ซอยรามอินทรา 19 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

แนวคิด

แอคเคาท์ ออน อัส เกิดจากแนวคิดที่ว่า งานบัญชีจะลุล่วงไปได้ด้วยดี ย่อมเกิดจากตัวเจ้าของธุรกิจ และ สำนักงานบัญชี ไม่ได้เกิดจากแค่ใครคนใดคนหนึ่ง ทุกๆฝ่ายต้องทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทั้ง 2 ฝ่าย จากประสบการณ์ผู้ประกอบการสู่ผู้ทำบัญชี ด้วยความเข้าใจความต้องการของเข้าของกิจการ เราสามารถทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด