FlowAccount
Download Free Today

ภ.ง.ด.1 และ ภ.ง.ด.1 ก

ภ.ง.ด.1 ก คือใบสรุปการจ่ายเงินเดือน เงินได้ประเภทอื่นๆ และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานรอบรายปี ซึ่งเจ้าของธุรกิจจะต้องทำส่งกรมสรรพากรภายในเดือนกุมภาพันธ์

ภ.ง.ด.1 และภ.ง.ด.1 ก แตกต่างตรงที่ ภ.ง.ด.1 ไม่ต้องแจ้งพนักงานที่มีรายได้ไม่ถึงฐานที่ต้องเสียภาษี และต้องทำส่งกรมสรรพากรทุกเดือน ขณะที่ภ.ง.ด. 1 ก ต้องแจ้งพนักงานทุกคน แต่ทำส่งกรมสรรพากรแค่ปีละหนึ่งครั้ง