FlowAccount
Download Free Today
แก้ไขและลบเอกสาร

ในกรณีที่ทำเอกสารผิด คุณสามารถแก้ไขข้อมูล หรือลบเอกสารได้ง่ายๆ เพียงสังเกตที่สถานะของเอกสารก่อนทำการลบ ส่วนการแก้ไขใบกำกับภาษี ที่มีการออกใบเสร็จไปแล้ว สามารถแก้ไขได้โดยลบใบเสร็จนั้นก่อน จึงจะแก้ไขข้อมูลในใบกำกับภาษีได้