FlowAccount
Download Free Today
สั่งซื้อสินค้ามาเติมสต็อก ออกเอกสารอะไร

FlowAccount นอกจากจะช่วยให้คุณบันทึกระบบบัญชีแล้ว ยังมีระบบดูแลสต็อกสินค้าของธุรกิจหลายรูปแบบ โดยสามารถออกเอกสารการสั่งซื้อสินค้ามาเติมสต็อกไว้ในระบบได้

เพื่อความสะดวกของการดำเนินกิจการครบวงจร สามารถออกเอกสารสั่งซื้อสินค้ามาเติมสต็อกได้ ตามวิดีโอนี้เลย