FlowAccount
Download Free Today

ตั้งค่าหมวดหมู่สินทรัพย์

หากบริษัทมีสินทรัพย์ใหม่ที่ต้องการบันทึกในระบบ FlowAccount สามารถเพิ่มหมวดหมู่สินทรัพย์ได้เองที่เมนูค่าใช้จ่าย

เมื่อเพิ่มแล้ว สามารถเลือกตามหมวดหมู่ที่ขึ้นมาแบบง่ายๆ ได้เลย